2023-2024

Tisztelt Érdeklődők!

Az alábbiakban olvashatják az Észak-Budapesti Tankerületi Központ álláspályázati felhívását intézményünk főigazgatói munkakör betöltésére:

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 58013
Intézményi iktatószám: TK/188/HR/KOZINT/03918-1/2024
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
főigazgató
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus

 1. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól.
  A köznevelési intézmény főigazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes
  működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való
  kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény
  működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más
  hatáskörébe.
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a köznevelési intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely tartalmazza
  a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét
  igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség meglétét igazoló
  oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
  megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló,
  munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az
  ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására,
  hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a
  szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan
  foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem
  teszi lehetővé,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának
  sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a
  pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat
  esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatói megbízási okmány,
  illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és
  ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval),
  vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 58013
  Intézményi iktatószám: TK/188/HR/KOZINT/03918-1/2024
  Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
  A pályázatok benyújtásának módja:
  Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Észak- Budapesti
  Tankerületi Központ, 1033 Budapest Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
  adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/188/HR/KOZINT/03918-1/2024),
  valamint a borítékra ráírni „PÁLYÁZAT-Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola,
  Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és
  Gyermekotthon főigazgatói beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és
  mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban
  kérjük megküldeni.
  A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Szögi Antalné nyújt, a 06307202207
  telefonszámon.
  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/eszakbudapest honlapon
  szerezhet.
  Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
  Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
  erőforrási/oktatási, képzési
  Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
  Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
  Általános, Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye: Budapest
  Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter
  Munkavégzés helye: 1034 Budapest, San Marco utca 4.
  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló
 1. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az
  irányadók.
  A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
  feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
  honlap címe stb.): Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a gyermekek, tanulók sajátos nevelési
  igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi vagy gyógypedagógiai tanár vagy
  terapeuta vagy konduktor vagy konduktor-tanító vagy konduktor-óvodapedagógus vagy
  konduktor(tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus) szakképzettség a pedagógusok új
  életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm.
  rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.
  Feltételek, Előnyök
  Pályázati feltételek:
  Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Cselekvőképesség
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 58013
  Intézményi iktatószám: TK/188/HR/KOZINT/03918-1/2024
  Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
  Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges
  információ mező tartalmazza a végzettségi, szakképzettségi követelményeket.
  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy
  foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
  gyakorlat,
 • büntetlen előélet,
 • annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak
  fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
  határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg
  pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.
  Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.22. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.28. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kk.gov.hu/eszakbudapest,
2024.03.25.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.23.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 58013
Intézményi iktatószám: TK/188/HR/KOZINT/03918-1/2024

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.